STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO "NUTKA"

STATUT
PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO
„NUTKA”
W SZCZECINKU

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Przedszkole nosi nazwę - Przedszkole Niepubliczne „NUTKA”.
2.    Ustalona nazwa używana przez przedszkole:
          Przedszkole Niepubliczne „NUTKA”
          Alina Zagórska
          78 -400 Szczecinek, ul. Kościuszki 23D
          NIP 673-184-78-72

3.    Podstawa prawna działania przedszkola: Przedszkole działa w ramach Statutu i obowiązujących przepisów.
4.    Nadzór pedagogiczny sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie.

 

§2
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

1.    Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r.
2.    (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami ) oraz z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego
( Rozporządzenie MEN z dnia 23 XII 2008r.).
3.    Celem przedszkola jest:
•    wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
•    wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co dobre i co złe, potrafiły zgodnie bawić się i uczyć, kulturalnie zwracać się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy,
•    kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodniejszego znoszenia stresów i porażek,
•    rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
•    troska o zdrowie dzieci, ich rozwój fizyczny oraz sprawność ruchową, aby chciały i mogły uczestniczyć w zabawach i grach sportowych,
•    budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym, a także rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
•    wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
•    kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej: do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej,
•    zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w szkolnym kształceniu.
4.    Zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty, na życzenie rodziców przedszkole organizuje dla dzieci lekcje religii katolickiej. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na religię mają zapewnioną opiekę nauczyciela .
5.    Każda grupa dzieci powierzona jest opiece odpowiedniej liczbie nauczycieli, zgodnie z organizacją pracy w danym roku szkolnym.
6.    Podczas pobytu dzieci w ogrodzie, zajęcia i zabawy dzieci odbywają się na wyznaczonym terenie ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci, pod opieką nauczycieli. W trakcie zajęć organizowanych przez placówkę poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki), zapewniona jest opieka pomocy nauczyciela, woźnej oddziałowej lub rodzica.
7.    Zapewnienie wychowankom opieki i bezpieczeństwa podczas wycieczek odbywa się na podstawie odrębnych przepisów, określających obowiązki kierownika i opiekuna wycieczki.
8.    Przedszkole wymaga od rodziców i opiekunów przestrzegania obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola w godzinach pracy placówki.
9.    Dzieci mogą być również odbierane przez inne osoby pełnoletnie, które mogą przejąć odpowiedzialność prawną i zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo po wcześniejszym upoważnieniu ich na piśmie przez rodziców lub opiekunów.
10.    W przypadku upoważnienia przez rodziców dzieci nieletnich, rodzice ponoszą całkowitą odpowiedzialność cywilną i karną za zaistniałe zdarzenie.
11.    Nie wydaje się dziecka rodzicowi (opiekunowi), który jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających; w takiej sytuacji nauczycielka zobowiązana jest skontaktować się z drugim rodzicem dziecka, jeżeli nie jest to możliwe - powiadomić policję.
12.    Rodzice ( prawni opiekunowie ) dzieci przyprowadzają i odbierają je z przedszkola oraz są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.
13.    Osoba odbierająca dziecko powinna zgłosić to nauczycielowi lub upoważnionemu pracownikowi przedszkola. Dziecko przyprowadzane jest do szatni i z szatni przekazywane jest rodzicowi. Od tego momentu osoba odbierająca dziecko odpowiada za jego bezpieczeństwo. Ta sama zasada dotyczy odbierania dziecka z placu zabaw. Osoba odprowadzająca dziecko do przedszkola powinna w szatni przygotować je do pobytu w przedszkolu (rozebrać i przebrać ) a następnie przekazać upoważnionemu pracownikowi, który jest na dyżurze w szatni. Od momentu przekazania dziecka za jego bezpieczeństwo odpowiada przedszkole.
14.    Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
15.    W wyjątkowych przypadkach losowych dyrektor przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może wystąpić do MOPS o przyznanie pomocy okresowej bądź doraźnej dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej.


§3
ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE


1.    Prowadzący przedszkole - dyrektor:
-    odpowiednio dysponuje i zarządza środkami finansowymi,
-    podejmuje decyzje w sprawach zatrudniania i zwalniania pracowników,
-    zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki,
-    jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych pracowników,
-    reprezentuje placówkę na zewnątrz,
-    sprawuje nadzór pedagogiczny - procedura sprawowania wewnętrznego nadzoru pedagogicznego w przedszkolu stanowi załącznik do niniejszego statutu,
-    ustala ramowy rozkład dnia dla każdego oddziału na wniosek Rady Pedagogicznej,
-    na wniosek nauczycieli dopuszcza do użytku programy wychowania przedszkolnego
2.    W przedszkolu może być utworzone stanowisko zastępcy dyrektora :
-    aktywnie współpracuje z zespołem nauczycielskim,
-    inspiruje nauczycieli do poszukiwań innowacyjnych,
-    diagnozuje sytuacje wychowawcze i dydaktyczne,
-    koordynuje organizację imprez przedszkolnych,
-    jest opiekunem nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy oraz nauczycieli nowo zatrudnionych,
-    posiada upoważnienie właściciela przedszkola do podejmowania wszystkich działań należących do dyrektora i reprezentacji placówki na zewnątrz.
3 Rada Pedagogiczna
W jej skład wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni przedszkolu. Przewodniczącym rady jest dyrektor przedszkola. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem. Rada pedagogiczna posiada kompetencje stanowiące i opiniujące.
Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
-    zatwierdzanie planów pracy,
-    podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
-    podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy dzieci, szczególnie podlegających obowiązkowi przedszkolnemu.
Do kompetencji opiniujących rady pedagogicznej należy:
-    opiniowanie organizacji pracy, szczególnie rozkładu zajęć,
-    opiniowanie propozycji dyrektora w sprawie przydziału dodatkowych prac i zajęć dodatkowych. Rada działa zgodnie z wewnętrznym regulaminem, który stanowi załącznik do niniejszego Statutu.
4.    Rada Rodziców:
-    w przedszkolu nie działa rada rodziców,
-    wszyscy rodzice współpracują z nauczycielami w sprawach wychowawczo-dydaktycznych,
-    wspólnie organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci,
-    współdziałają z prowadzącymi przedszkole w tworzeniu dzieciom prawidłowych warunków do zajęć i zabaw w przedszkolu.


§4
ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 

1.    Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest,,Karta zapisu dziecka”, którą rodzice mogą składać dowolnym czasie. Dziecko może być przyjęte w    ciągu roku szkolnego jeżeli przedszkole dysponuje wolnymi miejscami.

2.    Kryterium przyjęć na nowy rok szkolny stanowi kolejność zgłoszeń z uwzględnieniem pierwszeństwa dzieci już uczęszczających do przedszkola i ich rodzeństwa.

3.    Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań.
4.    W przedszkolu funkcjonują oddziały obejmujące dzieci w wieku od 3 roku do 6 lat.
5.    Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki, w danym roku szkolnym określa dyrektor przedszkola.
6.    W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest przyjęcie dzieci młodszych, które ukończyły 2,5 roku, samodzielnych w zakresie podstawowej samoobsługi, po uprzednim otrzymaniu zgody od Burmistrza Miasta Szczecinek.
7.    Przedszkole udziela wychowankom i ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno- pedagogicznej poprzez:
•    diagnozowanie możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka
•    indywidualne wspieranie rozwoju dziecka,
•    organizowanie indywidualnych i grupowych zajęć logopedycznych,
•    prowadzenie konsultacji dla rodziców i nauczycieli - psycholog i logopeda
•    organizowanie warsztatów dla nauczycieli i rodziców
8.    W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dzieci zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z 4IV 2005 r.
9.    Organizację pracy określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora w porozumieniu z radą pedagogiczną
10.    Przedszkole czynne jest 5 dni w tygodniu z wyjątkiem ustawowych dni świątecznych i dni między świątecznych oraz przerwy wakacyjnej, ustalonych przez dyrektora przedszkola. W okresie ferii szkolnych i wakacji, z powodu zmniejszonej liczby dzieci przedszkole może ograniczyć liczbę oddziałów.
11.    Przerwy pracy przedszkola wykorzystywane są na przeprowadzenie prac modernizacyjnych, remontowych oraz porządkowo- gospodarczych.
12.    Przedszkole może rozszerzać ofertę opiekuńczą i edukacyjną w zależności od potrzeb i możliwości placówki.
13.    Rodzaje zajęć dodatkowych, terminy i czas ich trwania podawane są rodzicom do wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń dla rodziców.
14.    W przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich, poza udzieleniem pomocy w nagłych wypadkach.
15.    W przedszkolu nie podaje się żadnych leków.
16.    W przypadku zachorowania dziecka w przedszkolu powiadamia się o tym rodziców. Mają oni obowiązek odebrania dziecka z przedszkola i zapewnienia mu opieki medycznej.
17.    W innych uzasadnionych przypadkach (losowych, zagrożenia życia dziecka ) przedszkole wzywa karetkę pogotowia i powiadamia rodziców. Dziecko zostaje powierzone opiece lekarskiej i do czasu pojawienia się rodziców pozostaje w obecności nauczyciela lub dyrektora, którzy towarzyszą dziecku.
18.    Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie przedszkolnym, zgodnie z warunkami realizacji podstawy programowej.


§5

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA


1.    Każdy pracownik zna i respektuje prawa dziecka.
2.    Prawa i obowiązki pracownicze regulują przepisy Kodeksu Pracy oraz wewnętrzne procedury, w tym odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci.
3.    Zadania i obowiązki nauczycieli:
•    nauczyciel odpowiada przede wszystkim za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków oraz za jakość swojej pracy,
•    decyduje o doborze programu nauczania, metod, środków dydaktycznych,
•    planuje swoją pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą wg przyjętej w przedszkolu procedury,
•    do podstawowych zadań nauczyciela należy prowadzenie obserwacji pedagogicznych, dokumentowanych w ustalony sposób, zakończonych analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna),
•    opracowanie ,,Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” dla rodziców,
•    systematycznie informowanie rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu, zapoznanie rodziców z Podstaw_ prograrrcw \AychcMonla przedszkolnego i włączanie ich do kształtowania u dziecka tych wiadomości i umiejętności, które są tam zalecane,
•    informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączanie ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności na jakie natrafiają
•    zachęcanie rodziców do uczestniczeniu w wydarzeniach przedszkolnych,
•    opracowanie indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka; w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej,
•    współpraca ze specjalistami i instytucjami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno- pedagogiczną-logopeda, psycholog, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
•    współpraca z nauczycielami zajęć dodatkowych,
•    dbałość o własne dokształcanie,
•    reaguje na wszelkie sytuacje lub zachowania stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie przedszkola
4.    Wszyscy pracownicy zobowiązani są do przestrzegania Kodeksu Etyki Pracowników Przedszkola Niepublicznego ,Nutka” w Szczecinku,
5.    Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do wykonywania innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola, a wynikających z organizacji pracy. Pracownicy przedszkola odpowiadają przed prowadzącym przedszkole za naruszenie dyscypliny i porządku pracy.
6.    Przestrzeganie przepisów bhp i p.poż jest obowiązkiem pracownika.
WD na oddzia owa
Do zadań woźnej należy :
-    utrzymanie w czystości przydzielonych pomieszczeń,
-    dbanie o sprzęt,
-    pomoc przy rozdawaniu posiłków,
-    pomoc nauczycielce przy rozbieraniu i ubieraniu dzieci,
-    wychodzenie z nauczycielką na spacer poza teren przedszkola,
-    pomoc w opiece nad dziećmi,
-    pomoc w pielęgnowaniu ogrodu przedszkolnego,
-    dezynfekcja zabawek,
-    udział w uroczystościach przedszkolnych, jeżeli jest taka potrzeba.
Pomoc nauczyciela Do jej zadań należy :
-    pomoc nauczycielce podczas zajęć,
-    pomoc przy myciu, rozbieraniu i ubieraniu dzieci,
-    wychodzenie z nauczycielką do ogrodu i na spacery poza teren przedszkolny,
-    przyjmowanie i wydawanie dzieci w szatni,
-    dbałość o garderobę dzieci,
-    pomoc przy sprzątaniu sal i innych pomieszczeń,
-    dbałość o kwiaty w ogrodzie,
-    pomoc przy rozdawaniu posiłków,
-    dbałość o zabawki i sprzęt przedszkolny,
-    udział w imprezach przedszkolnych.
Pracownicy kuchni
Do zadań pracowników kuchni należy:
-    przygotowywanie posiłków, zgodnie z wymaganiami,
-    przestrzeganie norm żywieniowych
-    prowadzenie dokumentacji HACAP
-    zamawianie, pobieranie i kwitowanie towaru,
-    dbałość o naczynia, sprzęt i pomieszczenia kuchenne,
-    mycie i dezynfekcja naczyń,
-    prowadzenie nadzoru nad stażystami i praktykantami odbywającymi praktykę lub staż,
-    utrzymywanie pomieszczeń kuchennych i magazynów w czystości,
-    zapewnienie dzieciom terminowego wydawania posiłków
Konserwator
Do zadań konserwatora należy :
-    utrzymanie zabawek, sprzętu w salach i ogrodzie przedszkolnym w stanie gwarantującym bezpieczeństwo dzieciom i pracownikom,
-    konserwacja sprzętu ogrodowego, zabezpieczenie go na zimę,
-    pielęgnacja zieleni na terenie przedszkola,
-    dbałość o estetykę, czystość i bezpieczeństwo w otoczeniu przedszkola.


§6
WYCHOWANKOWIE


1.    Przedszkole respektuje prawa dziecka wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności:
-    właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego zgodnie z zasadami higieny
-    i bezpieczeństwa,
-    szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,
-    ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
-    poszanowania jego godności osobistej,
-    akceptacji jego osoby
2.    Przy respektowaniu ich praw przyzwyczajamy dzieci do:
-    zaradności wobec sytuacji problemowych,
-    działania zespołowego z rówieśnikami, młodszymi i starszymi kolegami,
-    poznawania swoich możliwości i ograniczeń, akceptacji siebie i innych,
-    tolerancji, otwartości wobec innych,
-    przestrzegania zasad bezpiecznego pobytu w przedszkolu - własnego i innych
3.    Dzieci mająobowiązek dbania o wspólne dobro, ład i porządek w przedszkolu.
4.    Wychowankowie przedszkola są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Opłatę z tytułu ubezpieczenia uiszczają rodzice corocznie, na początku roku szkolnego we wrześniu.


§7
RODZICE WYCHOWANKÓW


1.    Rodzice mają prawo do:
-    znajomości zadań wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu,
-    uzyskiwania informacji o sukcesach i kłopotach ich dzieci,
-    uzgadniania z nauczycielami kierunku i zakresu zadań indywidualnych realizowanych w przedszkolu i w domu,
-    uzyskiwania porad w sprawach wychowania i rozwoju dziecka,
-    wyrażania swoich opinii na temat pracy placówki,
-    uczestnictwa w zajęciach organizowanych celowo dla rodziców dzieci,
-    udziału w otwartych uroczystościach przedszkolnych
2.    Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
•    przestrzeganie postanowień niniejszego statutu,
•    przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
•    informowanie o przyczynach nieobecności dziecka dłuższej niż tydzień, szczególnie dzieci odbywających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, któremu winni zapewnić regularne uczęszczanie do przedszkola,
•    niezwłoczne poinformowanie dyrektora przedszkola lub nauczycielkę o chorobie zakaźnej dziecka i po chorobie zakaźnej przedłożyć zaświadczenie o zdolności dziecka do uczęszczania do przedszkola,
•    interesowanie się edukacją swojego dziecka w przedszkolu,
•    współpraca z nauczycielem w zakresie niwelowania problemów dziecka,
•    z dzieckiem uczęszczającym na indywidualne bezpłatne zajęcia logopedyczne w przedszkolu - kontynuować ćwiczenia w domu.
3.    Formy współpracy przedszkola z rodzicami:
•    zebrania ogólne,
•    zebrania grupowe o charakterze organizacyjnym, problemowym i warsztatowym,
•    konsultacje indywidualne z nauczycielami i dyrektorem,
•    spotkania integracyjne z rodzicami i ich dziećmi,
•    zajęcia otwarte,
•    konsultacje z logopedą psychologiem,
•    uroczystości i imprezy grupowe oraz ogólno przedszkolne,
•    kącik dla rodziców,
•    spotkania adaptacyjne dla dzieci nowych i ich rodziców,
•    prowadzenie strony internetowej


§8
FINANSE

1.    Przedszkole zawiera umowę z rodzicami o świadczeniu usług.
2.    Wysokość opłat wnoszonych przez rodziców jest ustalana w umowie i może być zmieniana co rok. O zmianie wysokości opłat czesnego lub stawki dziennej za wyżywienie informuje dyrektor poprzez informację pisemną wywieszoną na tablicy informacyjnej. W przypadku wywieszenia takiego ogłoszenia nie jest konieczne zawarcie Aneksu do umów o świadczeniu usług pomiędzy przedszkolem a rodzicem.
3.    Środki potrzebne na działalność statutową przedszkola pochodzą:
•    z opłat wnoszonych przez rodziców ( tj. opłata stała i opłata za wyżywienie w zmiennej wysokości),
•    z dotacji budżetu Miasta Szczecinek,
•    z innych źródeł
4.    Nieobecności dziecka w przedszkolu nie wpływają na obniżenie opłaty stałej, odlicza się natomiast za wyżywienie, za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.
5.    Rodzice bądź ustawowi opiekunowie dzieci wnoszą opłatę za pobyt dziecka przedszkolu składającą się z czesnego i opłaty za wyżywienie w terminie do 10-go każdego miesiąca.
6.    Opłaty dokonuje się na konto przedszkola podane do wiadomości rodziców lub na druku Kasa Przyjmie w gabinecie u dyrektora.
7.    W przypadku rezygnacji z przedszkola rodzice zobowiązani są zawiadomić o tym w formie pisemnej do 20-go miesiąca poprzedzającego rezygnację, w przeciwnym razie obowiązuje ich pełna odpłatność.
8.    Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.


§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1.    Prowadzący przedszkole w porozumieniu z radą pedagogiczną może skreślić z listy dziecko uczęszczające do przedszkola w następujących przypadkach:
-    braku wniesienia opłaty za przedszkole za dwa miesiące,
-    jeżeli zachowanie dziecka będzie uniemożliwiać pracę nauczycielom lub stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa innych dzieci,
-    w przypadku wystąpienia braku współpracy pomiędzy nauczycielami a rodzicami w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania.
-     w przypadku rażącego naruszenia norm współracy pomiędzy rodzicem a przedszkolem a także działania rodzica na szkodę i utratę wizerunku przedszkola.
2.    Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: nauczycieli, rodziców i pracowników obsługi.
3.    Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
•    statut dostępny jest w gabinecie dyrektora przedszkola i na stronie internetowej przedszkola,
•    zapoznanie rodziców dzieci nowoprzyjętych z treścią statutu na pierwszym zebraniu
4.    W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.
5.    Prawo nadawania Statutu, wprowadzania do niego zmian lub uzupełnień, należy do prowadzących placówkę.